Timelezz - Privacy Verklaring

Timelezz behandelt jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig.

Timelezz Privacy Verklaring

Timelezz behandelt jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig.

Onderstaand staat beschreven wat voor maatregelen er genomen zijn om jouw gegevens veilig te bewaren

Mocht je toch vragen hebben met betrekking tot je gegevens dan kun je op ieder moment daarover contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@timelezz.nl

Website

De website www.timelezz.nl wordt gebruikt om te informeren. Op onze website kun je vinden welke lessen er worden aangeboden en waar de studio zich bevindt

Online ledensysteem momoyoga

Het online ledensysteem dat Timelezz gebruikt is van Momoyoga, dient zich aan de nieuwe Europese privacy wetgeving te houden en zijn software naar behoren te beveiligen. Je kunt in je account aangeven of je wel/geen notificaties vanuit wilt ontvangen. Indien je dit uitzet, kun je niet volledig gebruik maken van onze diensten en services. Ook kun je in je account aangeven of je wel/geen nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen.

Een verdere maatregel die wij nemen is om geen medische gegevens online te bewaren. Wanneer je je bij ons inschrijft, kun je op inschrijfformulier aangeven of je medische aandachtspunten en/of klachten hebt. Deze gegevens worden niet in ingevoerd. Zo bestaat er ook geen kans dat er een datalek ontstaat en je gegevens naar buiten komen. Het kan wel zijn dat er een notitie gemaakt wordt, bijvoorbeeld bij het tijdelijk stopzetten van een abonnement in verband met een blessure. Maar er wordt verder geen specificatie van de blessure vermeld. Zo kan er ook vermeld worden dat er correspondentie geweest is met betrekking tot een blessure of een medische klacht maar wederom geen online specificatie van de klacht of blessure. Verder wordt alle informatie die in staat nooit gedeeld of voor commerciële doeleinden gebruikt. Het dient alleen om leden deel te kunnen laten nemen aan lessen en workshops en om te registreren wie er lid bij ons is of geweest is. Iedereen die bij Timelezz toegang heeft tot het ledensysteem dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens en de gegevens van de leden van Timelezz.

Email

We gebruiken de beveilig van Ziggo voor ons internet. Alle communicatie en informatie die via email binnenkomt, wordt zorgvuldig behandeld en er is beperkte toegang tot de informatie tot een enkele medewerker van Timelezz. Iedere medewerker die toegang heeft tot het emailsysteem, dient ten alle tijden zeer zorgvuldig om te gaan met toegang tot de informatie (inloggegevens) en met de informatie zelf. Zij dienen ook te zorgen voor een veilig netwerk en veilig apparaat waarmee ze de mailgegevens verwerken. Er worden geen gegevens via de email verzameld of verspreid voor andere zaken dan voor het runnen van Timelezz.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief die Timelezz verstuurd, wordt verstuurd via Mailchimp. Ook Mailchimp dient zich te houden aan de Europese privacy wetgeving en is dus verplicht om zorgvuldig om te gaan met alle mailgegevens die zij ontvangen. Onze nieuwsbrief wordt alleen verspreid met de reden om alle leden en geïnteresseerden in Timelezz op de hoogte te stellen van alle evenementen en activiteiten en om informatie en aanbiedingen van Timelezz Yogastudio te delen. Wij delen geen mailadressen aan andere bedrijven en gebruiken de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link die in iedere nieuwsbrief staat vermeld en door een email te sturen naar info@timelezz.nl

Inschrijfformulieren

De papieren inschrijfformulieren gebruiken we om alle nodige gegevens te verzamelen om iemand lid te kunnen laten worden van Timelezz. De gegevens zijn onder andere de persoonsgegevens, de bankgegevens, de handtekening voor toestemming van de machtiging en eventuele medische gegevens die van belang kunnen zijn voor het uitoefenen van yoga/yoga-gerelateerde activiteiten bij Timelezz of activiteiten die door Timelezz georganiseerd zijn.

De gegevens die op dit formulier vermeld staan, zijn alleen toegankelijk voor de eigenaren van Timelezz en de administratieve medewerkers die deze gegevens verwerken. Alle medewerkers die toegang hebben tot het inschrijfformulier zijn zich bewust van het feit dat ze zeer zorgvuldig om dienen te gaan met de formulieren en de daarop vermelde gegevens. Gegevens worden niet gekopieerd of verspreid. Gegevens worden alleen benut voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van  Timelezz. Na het beëindigen van een lidmaatschap kunnen leden ten alle tijden vragen  de gegevens te verwijderen.

Social media

Timelezz is vertegenwoordigt op diverse social media platforms, o.a. Facebook, Instagram en Twitter. We zijn daar vertegenwoordigd om al onze leuke Timelezz-activiteiten te delen met de wereld. We organiseren veel leuke lessen, evenementen, trainingen en workshops en we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen laten weten dat ze met ons mee kunnen “Timelezzen”. Ons doel is tenslotte om zoveel mogelijk mensen te laten genieten!

We vragen altijd om toestemming voor het het maken en gebruiken van foto’s van onze activiteiten met onze deelnemers. De foto’s waar deelnemers niet herkenbaar op staan zullen we dan gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Timelezz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 

Timelezz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Timelezz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@timelezz.nl

Scroll naar boven